១. មាតិការ

លក្ខ័ណ្ឌប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានអនុមត្តិអោយប្រើសំរាប់ជាតំណាងអោយ មាតិការនានា ដំណើរការនានា សេវាកម្មនានា និង ច្បាប់នានាទាំងអស់ ក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ KhmerAdverts។ KhmerAdverts នឹងត្រូវបានហៅថាជា យើង យើងខ្ញុំ របស់យើង។

២. ចូលក្នុងវេបសៃនិងមាតិការ

អ្នកយល់ព្រមមិនព្យាយាមចូលក្នុងវេបសៃ ឬផ្នែកណាមួយ គណនីយ ប្រព័ន្ធនិងបណ្តាញកុមព្យុទ័រនៃ KhmerAdverts ដោយពុំមានការអនុញ្ញាតិនោះទេ។ អ្នកយល់ព្រមមិនធ្វើការរាំងខ្ទប់នូវដំណើរការនៃគណនីយ ប្រព័ន្ធនិងបណ្តាញកុមព្យុទ័រនៃ KhmerAdverts នោះឡើយ។

ប្រសិនបើសេវាកម្មណានានាតំរូវអោយអ្នកបើកគណនីយមួយ អ្នកត្រូវតែបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះអោយបានបញ្ជប់ ដោយផ្តល់នូវពត៌មានត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នភាព ដែលតំរូវដោយទំរង់ចុះឈ្មោះ។ អ្នកអាចទាមទារអោយជ្រើសរើសយកឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសំងាត់ផងដែរ។ ការចូលក្នុង និងការប្រើប្រាស់នៃកន្លែងដែលមានពាក្យសំងាត់ការពារ គឺសំរាប់តែអ្នកដែលមានការអនុញ្ញាតិប៉ុន្នោះ។ អ្នកយល់ព្រមមិនចែកចាយនូវពាក្យសំងាត់ និងពត៌មានអំពីគណនីយរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការលាក់ទុកពាក្យសំងាត់និងពត៌មានអំពីគណនីយរបស់អ្នកពុំអោយមានការគេដឹង និងចំពោះរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសំងាត់និងគណនីយរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលក្នុងវេបសៃនៃ KhmerAdverts។ អ្នកយល់ព្រមអោយដំណឹងយើងជាបន្ទាន់តាមរយៈ support(at) KhmerAdverts ប្រសិនបើមានគេលួចប្រើប្រាស់ពាក្យសំងាត់ និងគណនីយរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិពីអ្នក ឬផ្ទុយនឹងលក្ខ័ណប្រើប្រាស់នេះ។

៣. ពត៌មានផ្ទល់ខ្លូន

អ្នកយល់ព្រមផ្តល់នូវសិទ្ធ និងពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអោយយើង ឬអោយវេបសៃយើងប្រើប្រាស់។ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬអង្ការ ឈ្មោះរបស់អ្នក អាស័យដ្ធាន លេខទូរស័ព្ទ លេខ FAX ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងអីម៉ែល ដែល KhmerAdverts បានប្រមូលនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញឬអោយទៅភាគីទីបីទេ វាលើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងលក្ខ័ណកម្មសិទ្ធ។

៤. ភាគីទីបីផ្សេងៗ

KhmеrAdvеrtѕ ផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ទៅនឹងវេបសៃជាមួយការចូលមើលមាតិការ ផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនៃភាគីទីបី ដែលរួមមាន អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកជួយឧបត្ថមនានា។ KhmеrAdvеrtѕ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិការនៃភាគីទីបីទេ ឬចំពោះការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឡើងនៅលើទំព័រវេសៃទាំងនោះទេ។

៥. សេវាកម្មនានានៃ KhmеrAdvеrtѕ

សេវាកម្មផ្សេងៗដែល KhmеrAdvеrtѕ ផ្តល់ជូនដល់អ្នកប្រើ ដើម្បីអោយអ្នកប្រើមានការងាយស្រួលក្នុងការដាក់ផ្សាយអីវាន់លក់ ស្វែងរកអីវាន់ ដាក់តាំងនូវមាតិការ រូបភាព វីដេអូ ឯកសារនានា អាចបញ្ជេញយោបល់ ឬបញ្ជូនសារ និង។ល។ លក្ខណៈពិសេសៗរបស់អីវាន់លើទំព័រនៃ KhmеrAdvеrtѕ គឺត្រូវបង់ថ្លៃ។ តំលៃនោះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់បញ្ចូលទាំងពន្ធបន្ថែម គឺវាពុំមានលាក់នូវតំលៃផ្សេងៗដែលអ្នកត្រូវបង់បន្ថែមនោះទេ។

៦. តម្លៃនិងការបង់ប្រាក់

តម្លៃនិងភាពដែលអាចមាននៃសេវាកម្មនានាដែលដាក់បង្ហាញលើវេបសៃនៃ KhmеrAdvеrtѕ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាក៏បានដោយពុំមានការអោយដំណឹងជាមុន។ យើងខ្ញុំគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ និងដាក់បង្ហាញនូវតម្លៃថ្មីៗទាំងនោះនៅលើទំព័រនៃ KhmеrAdvеrtѕ។ ការបង់ប្រាក់ត្រូវធ្វើតាមរយៈ Paypal និង Debit/Credit Card ហើយអ្នកគឺជានាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចសន្យានានាទាក់ទងនឹង Paypal និង Debit/Card។ ប្រសិនបើអ្នកលប់ចោលការប្រើគណនីយរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីបានប្រើមួយរយៈ តាមគោលការណ៏របស់យើង យើងមិនអាចសងប្រាក់បង់វិញទេ។ សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំសួរយោបល់ មុនពេលអ្នកបង់ប្រាក់ទិញគណនីយបង់ប្រាក់ ឬដាក់ផ្សាយលក់អីវាន់។ បើអ្នកទាមទារនូវប្រាក់អោយមកវិញដោយសារមូលហេតុណាមួយ KhmеrAdvеrtѕ អាចអោយប្រាក់ទៅវិញតាមរយៈ Credit បញ្ជូលទៅក្នុងគណនីយរបស់អ្នកនៅ KhmеrAdvеrtѕ តាម Paypal និង Debit/Card។

ជាទូទៅការចូមរួមជាមួយ និងការដាក់លក់អីវាន់ពុំត្រូវបង់ប្រាក់ទេ។ នៅពេលដែលអ្នកផ្សាយអីវាន់ ឬប្រើសេវាកម្មដែលគិតថ្លៃ លោកអ្នកមានឳកាសនឹងពិនិត្យមើលនិងទទួលយកនូវតម្លៃដែលអ្នកត្រូវបង់យោងតាមគោលការណ៌របស់យើង ហើយយើងក៏អាចប្តូរគោលការណ៌នេះជារឿយៗដែរ។

៧. ការបញ្ជូនឡើងនៃមាតិការ

អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងបញ្ជូនឡើង ដាក់តាំង បោះពុម្ពស្សាយ បញ្ជូន និងចែកចាយ នៅលើឬតាមរយៈមាតិការនៃ KhmеrAdvеrtѕ គឺថាអ្នកមានសិទ្ធិនិងអំណាចចែកចាយវាទាំងនោះ។ ដោយចែកចាយនូវមាតិការ អ្នកយល់ព្រមផ្តល់សិទ្ធិទាំស្រុងជាអចិន្រៃ្តមិនអាចបសិសេធបានដល់ KhmеrAdvеrtѕ ដើម្បីអោយប្រើ ចំឡង ប្តូរ យកលំនាំតាម បកប្រែ បោះពុម្ព បង្ហាញជាសាធារណៈ ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស និងបញ្ជូនចែកចាយមាតិការក្នុងគោលបំណងណាមួយ ឬតាមវិធីណាមួយ។ រួមទាំងសិទ្ធិបញ្ចូលនិងអនុវត្តិមាតិការចូលក្នុងផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ KhmеrAdvеrtѕ និង។ល។

៨. ច្បាប់ចរិយារបស់អ្នកប្រើ

អ្នកយល់ព្រមថាមិនប្រើវេបសៃនៃ KhmеrAdvеrtѕ ទៅធ្វើអ្វីដែលៈ

  • នាំអោយមានការយល់ច្រឡំ
  • រំខាន យាយី ឬក៏វាយតប់បុគ្គលដ៏ទៃ
  • ឈ្លានពានកម្មសិទ្ធអ្នកដ៏ទៃ ឬថតចំឡងនិងបញ្ជូនពត៌មានបុគ្គលសំងាត់និងមិនគួរលាតត្រដាង
  • ជំរុញអោយមានការប្រកាន់ពូជសាសន៏ ស្អប់ខ្ពើមនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុម ឬបុគ្គលណាមួយ
  • ជំរុញអោយមានការរំលោភលើសិទ្ធអ្នកដ៏ទៃ
  • រំលោភច្បាប់ និងគោលការណ៏ផ្សេងៗ
  • ទាក់ទងនឹងការរេអង្គាសប្រាក់ ផលិតផលនិងសេវាកម្មនានា
  • បញ្ជូនមេរោគ ឬសមាសភាគទាំងឡាយណាដែលធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃកុមព្យុទ័រ
  • ផ្សាយលក់អីវាន់លើ KhmеrAdvеrtѕ បើក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ។

៩. ការបញ្ចប់នៃការព្រមព្រៀង

KhmеrAdvеrtѕ មានអំណាចសំរេចរបស់ខ្លួននៅពេលណាក៏ដោយ ដើម្បីឈប់បន្តផ្តល់សេវាកម្ម ឬធ្វើអោយការចូលក្នុងវេបសៃឬផ្នែកណាមួយមានកំណត់។ អ្នកយល់ព្រមថា KhmеrAdvеrtѕ មានអំណាចសំរេចរបស់ខ្លួននៅពេលណាក៏ដោយ ដើម្បីបញ្ចប់ឬកំណត់ការចូលក្នុងវេបសៃនិងការប្រើប្រាស់នៃមាតិការរបស់អ្នក។ KhmеrAdvеrtѕ មានអំណាចសំរេចរបស់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ចប់ឬកំណត់ការចូលក្នុងវេបសៃនិងការប្រើប្រាស់នៃមាតិការរបស់អ្នក ប្រសិនបើខ្លួនរកឃើញថា អ្នកបានរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៃភាគីទីបី។

១០. ការទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងៗ ចំងល់អីមួយអំពីលក្ខ័ខ័ណ្ឌប្រើប្រាស់ សូមទាក់ទង់ KhmеrAdvеrtѕ តាមរយៈ support@khmerads(dot)com ឬ តាមរយៈ ទំព័រទាក់ទងយើង